Al-Huruuf al-Muqaththa‘ah (huruf-huruf terputus): Separuh huruf hijaiah yang menjadi pembukaan dua puluh sembilan surat dalam Al Quran. Seperti, (الم) (كهيعص) (طه) dan sejenisnya. Di dalamnya terdapat isyarat kemukjizatan Alquran. Orang-orang musyrik Arab telah ditantang dengannya, namun mereka tidak sanggup menandingi, padahal ia tersusun dari huruf-huruf yang membentuk bahasa mereka sendiri.

Iklan